Application for Admission

課程餘額入學申請2015-16                                                    

即場報名及面試
8月31日至9月18日(星期一至五)
上午9時至下午6時
將軍澳校舍:
香港新界將軍澳翠嶺路18號(港鐵調景嶺站B出口)
查詢:3653 6600

新課程
數碼娛樂榮譽理學士

聯校課程概覽
成功投地興建明愛專上學院新校舍